356

گل پرھر از اجمل خٹک

گل پرھر پشتو شاعری از اجمل خٹک